گفته بودیم که امیه داخل چاهی که خودش برای به دام انداختن عموش هاشم ساخته بود افتاد و اجبارا به شام رفت؛ اما نسل اون در مکه تونست دوباره جون بگیره.