سقط جنین در ایران معمولا قبل از ۱۲ هفتگی جنین و به صورت دارویی انجام میشه، چون تصور مردم اینه که تو اون سنین جنین هیچ فرقی با یه تیکه گوشت نداره . در واقع جنین تو اون دوره نه به عنوان یک انسان بلکه به صورت یک شی در نظر گرفته میشه