طبق پژوهش‌ها، زنان ایرانی از زمان مادها با حجاب بودن و طی سال‌ها این پوشش همیشه وجود داشته است.در این کلیپ روند حجاب در ایران را طی سال‌های مختلف بررسی کردیم.