کسی که در زندگی دچار غفلت است، در حقیقت دچار فاصله است! فاصله‌ای که در روش ایفای نقش‌های فعلی‌‌مان هست با روشی که دلمان می‌خواهد در آینده باشیم. اما اگر بخواهیم از این غفلت عبور کنیم و همان‌طوری نقش ایفا کنیم که دوست داریم در آینده باشیم، باید چه کاری انجام بدیم؟