روایت تلخ یکی از مخدرات اهل حرم در عصر عاشورای سال ۶۱