"معجزه" از عجز می‌آید یعنی ناتوانی برای انکار حقیقت... و پیامبران برای اثبات پروردگارشان معجزه می‌‌کردند... معجزه ابراهیم گلستان کردن آتش بود... معجزه موسی و عیسی با شکافتن دریا و زنده کردن مردگان اتفاق افتاد...اما معجزه فرستاده آخر باید یک اعجاز کماکان و همواره می‌شد... یک عجز ابدی برای منکران حقیقت تا آخر دنیا... قرآن معجزه‌ ابدی آخرین فرستاده است که تک‌تک کلماتش بدون پس و پیش توی گوش آدم‌های جهان نجوا خواهد شد تا هیچکس حقیقت را انکار نکند...