شریح قاضی یکی از خواص صدر اسلام که جزو بنی‌امیّه نبود، کسی بود که می‌فهمید حق با کیه! اما ...