حاضرم بر سر بازار به خیرات روم - ننشیند پَرِ خاکی به سرِ خواهرِ تو