محمدی‌فرد از خاطرات حضورش کنار چمران و شیوه جنگیدن و نیروهای شهید چمران تعریف می‌کند.