ازدواج آسان! عبارتی که از نظر بعضی ممکنه یه شعار باشه و حتی دست نیافتنی. اما آیا واقعا نمی‌شه بدون تجملات رفت خونه بخت؟