گوشت آلوده، ویروس تب کنگو را انتقال می ‌دهد. تب کریمه کنگو که بیماری ویروسی مشترکی میان انسان و دام است، تماس با خون و بافت بیماران به ویژه در مرحله خونریزی یا انجام هرگونه اقدامی که منجر به تماس انسان با خون آن ها شود، باعث انتقال بیماری می ‌شود.