بنا بر روایات، روح پس از مرگ، در روز سوم، پنجم، هفتم، چهلم و سال به دیدن جسد دفن‌شدۀ خود می‌آید و از آن چه به سر آن آمده خوشحال یا ناراحت مى‌شود.