وقتی زمان مرگ فرا می‌رسد، فرشته مرگ، روح شخص را قبض می‌کند. اما گرفتن روح دقیقا چطور اتفاق می‌افتد؟