خوندن نماز صبح اول وقت بعد سنگینی سحری خوشمزه مامان برای ایلیا کار سختیه. اما اون تصمیم گرفته امسال هم روزه کله گنجشکی بگیره و هم نمازاش رو مرتب بخونه. اما امان از خواب‌آلودگی!