180 ثانیه قابل تامل در ستایش کسایی که فکر می‌کنند کار عار نیست و در ناامیدترین شرایط ممکن هم از فرصت‌هایی که جلوی روی‌شان قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنند.