فومو یا ترس از دست دادن، پدیده‌ای است که فرد به وسیله آن احساس می‌کند از دوستان و آشنایانش عقب افتاده است.