یکی از چهره‌هایی که در تجمع‌ روزهای گذشته آشوب‌طلب‌ها در واشنگتن دیده شد پرویز ثابتی از اعضای ارشد ساواک بود.اگرچه ثابتی از شکنجه‌گران معروف و نفر دوم این سازمان بود، اما به دلیل اختیارات گسترده‌ای که داشت مهم‌ترین شخصیت امنیتی دهه ۵۰ بود.