مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال: من در همه پستی در ورزش بوده ام و در را باز گذاشته ایم که هرکسی سند معتبر (برای تخلفی) دارد ارائه کند اما همه اش حرف است و کسی سند معتبری برای ما نیاورده است.اما (داوران) حق ندارند چون محدود پول می گیرند دارند ، اشتباهات بزرگی کنند.