داروین حدود ۱۵۰ سال پیش فرضیه‌ای در مورد چگونگی تکامل انسان مطرح کرده. نظریه‌ای که بر اساس آن هیچ‌کدام از جانوران به شکل امروزی‌شان وجود نداشتن‌ و به تدریج و با تغییر در نسل‌ها به این شکل درآمده‌اند.