به خاطر تکنیک بازی‌ش بهش می‌گفتن مارادونا، اما عشق به وطن مسیر زندگی‌ش رو از مستطیل سبز به جبهه تغییر داد و شهید شد. اسمش مهدی رضایی‌مجد بود،کاپیتان فوتبال جوانان ایران.