نظریه تکامل داروین یکی از پرطرفدارترین مبانی کشور‌های غربی است که باور دارد انسان‌ها و موجودات دیگر چندین دوره تکاملی را سپری کردند تا به شکل امروزی برسند.