چهاردانگه با ۹۵ روستا و آبادی و یک شهر، در جنوب شهرستان ساری واقع شده و یکی از وسیع ترین بخش های استان مازندران است