رئیسی:امروز دشمن می‌خواهد با ترفندی تکراری فوتبالیست را مقابل فوتبالیست، هنرمند را مقابل هنرمند و مردم را مقابل مردم قرار دهد.