دولت وظیفه داشت با تمام توان در خدمت هشت میلیون زائر اربعین و مشهدالرضا باشد.