طبق نقل‌های تاریخی، در اولین اربعین حسینی در سال ۶۱ هجری، سه رویداد مهم به وقوع پیوسته است. نویسنده : شکوری