در روایت‌های دینی همیشه از اهمیت روز دحوالارض گفته شده واقعه‌ای که در ۲۵ ذی‌القعده روز پیدایش جهان شناخته می‌شود. در ادامه هم ما ماجرای تاریخی این روز را روایت کردیم.