بعضی از ‌کارشناس‌ها معتقدند خبرهای بد بیشتر از اخبار خوب برد رسانه‌ای پیدا می‌کنند، خبرهایی که در طولانی مدت روی ذهن اثر منفی می‌گذارد و در واقع بیماری سندروم خبر بد ماحصل همین اتفاق هم هست.‌اما برای فرار کردن از این خبرهای بد می‌توان شگردهایی را پیاده کرد که به این سندروم دچار نشد و کمتر درگیر آن‌ها شد.