آموزش بازی دست ورزی افزایش مهارت دیداری هماهنگی چشم دست، مناسب ۴ سال به بالا.