توپ سفیدم قشنگی و نازی، حالا من می خوام برم به بازی؛ ترانه شاد و کودکانه