حکایت بردن مجنون به مکه توسط پدر برای رهایی از عشق لیلی توسط دکتر رشید کاکاوند در برنامه کتاب باز سروش صحت.