گل همه رنگش خوبه، بچه زرنگش خوبه، توی کتاب نوشته تنبلی کار زشته؛ کلیپ ترانه کودکانه مورچه زرنگ