از روی تو دل کندم آموخت زمانه، این دیده از آنروست که خونابه فشان است؛ کلیپ شعرخوانی هوشنگ ابتهاج متخلص سایه