غمگین مشو عزیز دلم، مثل هوا در کنار توام؛ کلیپ شعرخوانی شمس لنگرودی