امروز سالگرد شهادت شهید «محمدحسین ‌یوسف‌الهی» است. کسی که شهید سلیمانی درباره او گفته بود «دوست دارم تا مرا در پس از مرگ در کنار او به خاک بسپارید»