مسعود اسداللهی کارشناس مسائل منطقه در برنامه شنبه شب جهان آرا ماجرای جالبی را از ابتکار شهید سلیمانی و اجرای دقیق آن توسط شهید شاطری در لبنان روایت کرد.