دلت اسیر تجمل نگشت ای سردار؛ کمند منصب اسیرت نکرد بعد از جنگ، غرور میز حقیرت نکرد بعد از جنگ ...