هامون : تو عوض شدی، مهشید : عوض نشدم..تو رو دیگه دوس ندارم، هامون: یعنی همه اون زمزمه ها زندگیا، عشقا همه دروغ بود؟ سکانسی از دوستت ندارم های سینمای ایران