موشن گرافیکی تجلیل از رشادت های عقاب تیز پرواز غرب کشور، شهید علی اکبر شیرودی