هم سن خودتی یا تو هم زود بزرگ شدی؛ کلیپ کوتاه مناسب استوری اینستاگرام