تا تو رو دارم حس می کنم دنیا توی دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه؛