عکاسی هنگام عکسبرداری از پنگوئن ها بود که یک بچه فوک رویش افتاد