شاخص کردن یک ویژگی یکی از تکنیک های تبلیغات است که در این کلیپ می بینید.