این اثر هنری با 12500 میخ و 1000 متر ریسمان خلق شده است.