در فرهنگ عمید در تعریف قهرمان آمده است: کسی که در ورزش، مبارزه یا جنگ، موفقیت به دست آورده است. در ذهن بچه ها هم قهرمان یک آدم قوی با همین ویژگی هاست.