کلیپ آموزش خانم معلم مرادی معلم پایه دوم ابتدایی در درس فارسی که واژه سازی و جمله سازی را آموزش می دهند.