عباسم آقا بود شبیه مولا بود؛ از اول عمرش عزیز زهرا بود.