مادَریْ‌هایَــتْ بَـــرایِ بَچهْ‌هایِ فاطِمــهْ؛ دَر کِنارِ عَلْقَمه یِکْ روز جُبْرانْ می‌شَوَدْ.