دکتر روانشناس مائده محمدی: تیپ شخصیتی تحت تاثیر وراثت و ژنتیک نیست بلکه منحصربه فرده تیپ شخصی در طی عمر عوض نمیشه این رفتارهای ماست ک توسعه پیدا میکنه پس قابل پیش بینیه چرا فکر میکنیم هردو ترجیح رو داریم