قسم به سقای حسین…حرمت با ام البنین میشه، یه بین الحرمین.