انتقاد تند استاد رحیم‌ پور از برخی افراد که در برابر ظلم سکوت می‌ کنن تا موقعیت خودشون به خطر نیفته، یادتون باشه، بعضی از مسئولین رژیم هم عوض بشه، باز هم مسئولیت دارند